Nội dung:  Vị trí các xí nghiệp; Nguồn lực thiết bị, con người; Các công trình tiêu biểu; Hồ sơ pháp lý

Vui lòng xem file đính kèm:

File đính kèm