Bê tông tuơi M200

Giá: 0 VNĐ

Số lượng

Chi tiết:

 Bê tông tươi Mác 200 R28 , độ sụt 10±2

1 cấp độ sụt tăng thêm 20.000 đ/ m3

Có phụ gia chống thấm tăng thêm 70.000 đ/m3.

Có phụ gia 7 ngày đạt mác R7 tăng thêm 70.000 đ/m3

Sản phẩm cùng loại