Do nhu cầu mở rộng thị trường, Công ty CP Bê Tông Hồng Hà có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

A. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP

1.Quản Lý Điều Hành Sản Xuất: https://rebrand.ly/hhb-dieuhanhsanxuat

2.Điều Phối – Chăm Sóc Khách Hàng: https://rebrand.ly/hhb-dieuphoi

3.Vận Hành Trạm: https://rebrand.ly/hhb-vanhanh

4.Thủ Kho Sản Xuất: https://rebrand.ly/hhb-thukho

5.Nhân Viên Giám Sát Công Trường: https://rebrand.ly/hhb-gsct

6.Tài Xế Vận Chuyển Bê Tông: https://rebrand.ly/hhb-taixexebon

 

B. BỘ PHẬN GIÁN TIẾP

1.Kinh Doanh Thực Tập: https://rebrand.ly/hhb-kinhdoanhthuctap

2.Nhân Viên Nhân sự: https://rebrand.ly/hhb-tchc